Tilskud fra fonden

Ekstra ordinær ansøgningsrunde 2018

Mælkeafgiftsfonden har besluttet at iværksætte en ekstra ansøgningsrunde i 2018 inden for indsatsområderne Forskning og forsøg samt Afsætningsfremme.

Beskrivelse af opslaget:

Forskning og forsøg

Inden for dette område efterspørger fonden projektansøgninger inden for klima- og miljøområdet rettet mod det primære kvægbrug, herunder især analyser af, hvordan kvægbruget kan reducere metan-emissioner fra køer. Fonden foretrækker ansøgninger, hvor flere parter (fx universiteter og videncentre) samarbejder om problemstillingen, således at det sikres, at flest mulige elementer i problemstillingen kan belyses.
I 2018 bør der være fokus på analysefasen og/eller et pilotprojekt med videnindsamling, som eventuelt kan danne baggrund for et større flerårigt projekt, som der kan søges midler til i 2019.

Afsætningsfremme

Fonden har inden for dette område fokus på aktiviteter, hvor der er direkte kontakt mellem forbrugere og mælkeproducenter. Dette kan fx være fælles, samarbejdende dyrskue-aktiviteter og/eller åbent hus arrangementer hos mælkeproducenter.

Endvidere ønsker fonden projektansøgninger rettet mod at øge forbruget af ost på hjemmemarkedet.

Ansøgningsfrist og rådighedsbeløb:
Ansøgningsfristen er sat til mandag den 9. april 2018 kl. 12.00. Ansøgningerne vil blive behandlet af fondens bestyrelse den 15. maj 2018, og ansøgerne vil få besked om udfaldet af deres ansøgning umiddelbart herefter. Ansøgning skal sendes til mailadressen: kul@lf.dk

Fonden kender på nuværende tidspunkt ikke det nøjagtige rådighedsbeløb for den ekstra ansøgningsrunde i 2018, men det forventes, at der vil være minimum 7 mio. kr. til rådighed.

Ansøgningsmateriale for den ekstraordinære ansøgningsrunde 2018:

 

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2018 gennemføres med ansøgningsfrist mandag den 14. august 2017 kl. 12.00.  Ansøgning skal indsendes til mailadressen: kul@lf.dk og skal indsendes som både et WORD-dokument og som underskrevet PDF-fil.

Ansøgningsmateriale for 2018 se nedenfor:

Ansøgningsrunden er afsluttet.

 

Afrapportering vedrørende 2017-tilskud

Alle Mælkeafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet.
Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2017 kan downloades her:

Tilskudsregnskab 2017
Projektøkonomiskema
Vejledning om tilskud

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 9. marts 2018.

Effektvurdering

Projektets resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet.
Skabelon for effektvurderingsskema 2017 kan downloades her:

Effektvurdering 2017

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 9. marts 2018.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan downloades her:

Revisionsvejledning

 

Fondens strategi

Strategi

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse har fastlagt formål og strategi for tilskud til projekter i 2018-2021.

Strategien indeholder målsætninger, hovedindsatsområder og temaer/emner for ansøgninger i 2018 samt vejledende budgetrammer i 2018. Af strategien fremgår endvidere tildelingskriterier for ansøgninger. Strategien kan hentes her: Strategi 2018-2021

Projektide/interessetilkendegivelse

Der kan inden ansøgningsrunden for 2019 iværksættes i august 2018, indsendes projektideer til fonden, hvormed man som ansøger får mulighed for at få afprøvet sin projektide overfor fondens bestyrelse. Der gøres endvidere opmærksom på, at det er helt frivilligt, om man vil indsende projektidé forud for indsendelse af ansøgning. Det giver ikke en fortrinsstilling ved behandling af ansøgninger, at der er indsendt projektidé til fonden. Der kan kun indsendes projektidéer for helt nye projekter eller vedrørende projekter, som er indsendt til den ekstra ansøgningsrunde i 2018. Fristen for indsendelse af projektide er den 13. april 2018.

Skema til projektide/interessetilkendegivelse kan hentes her.

Effektvurdering

Mælkeafgiftsfonden udvælger hvert år projekter til særlig effektvurdering. I fondens årsberetning kan ses, hvilke projekter der er effektvurderet samt hvordan selve effektvurderingen er gennemført.

Alle modtagere af tilskud fra fonden skal udfylde et effektvurderingsskema - se under afrapportering vedrørende 2017-tilskud på denne side