Tilskud fra fonden

Ekstraordinær ansøgningsrunde for 2017

Dansk producerede alternative proteinkilder

 

Mælkeafgiftsfonden efterlyser i 2017 projektansøgninger rettet mod gennemførelse af forsøg og test, der belyser mulighederne for at anvende danskproducerede alternativer til importerede proteinfodermidler og alternativer til raps hos en højtydende malkeko. Der ønskes ud over fodringsforsøg også belyst forskellige praktiske elementer af opbevarings- og udfodringsformer for de alternative proteinkilder.

 

Såfremt der modtages ansøgninger, der opnår bevilling, vil fonden være indstillet på også at kunne modtage ansøgninger til dette formål i den ordinære ansøgningsrunde for 2018.

 

Til den ekstra ansøgningsrunde i 2017 er der afsat et beløb på op til 2 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 14. august 2017 og ansøgninger behandles på fondens bestyrelsesmøde den 14. september 2017, og svar til ansøgerne vil ske umiddelbart herefter. Bemærk venligst, at eventuelle projekter i denne ekstraordinære ansøgningsrunde skal gennemføres i 2017.

Ansøgningsrunden er afsluttet

Ansøgning om tilskud i 2018

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2018 gennemføres med ansøgningsfrist mandag den 14. august 2017 kl. 12.00.  Ansøgning skal indsendes til mailadressen: kul@lf.dk og skal indsendes som både et WORD-dokument og som underskrevet PDF-fil.

Ansøgningsmateriale for 2018 se nedenfor:

Ansøgningsrunden er afsluttet. Der gives besked til ansøgerne primo oktober 2017.

 

Afrapportering for 2016-tilskud fra fonden

Mælkeafgiftsfonden anvender for 2016 en model for afrapportering, som består af 3 skemaer:

  • Tilskudsregnskab 2016 bestående af ledelses- og revisonserklæringer samt selve regnskabet. Skemaet kan hentes her
  • Excel ark som skal udfyldes og indsættes i tilskudsregnskabet. Skema kan hentes her
  • Faglig beretning 2016. Skema kan hentes her

Sidste frist for indsendelse af underskrevet og godkendt tilskudsregnskab samt faglig beretning er mandag den 13. marts 2017

Både tilskudsregnskab og faglig beretning indsendes på følgende måde til adressen: kul@lf.dk:

  • 1 eksemplar i scannet PDF-version med underskrift
  • 1 eksemplar i WORD-version uden underskrift

Bemærk at PDF-versionen skal være højopløselig, således at underskriften fremstår tydeligt.

Til brug for tilskudsmodtagers regnskabs- og revisionsansvarlige er vedhæftet vejledning om forvaltningsrevision hos tilskudsmodtager.

 

 

Fondens strategi

Strategi

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse har fastlagt formål og strategi for tilskud til projekter i 2018-2021.

Strategien indeholder målsætninger, hovedindsatsområder og temaer/emner for ansøgninger i 2018 samt vejledende budgetrammer i 2018. Af strategien fremgår endvidere tildelingskriterier for ansøgninger. Strategien kan hentes her: Strategi 2018-2021

Til den ekstraordinære ansøgningsrunde i 2017 vil blive anvendt de samme tildelingskriterier som fremgår af strategien for 2018-2021.

Projektide/interessetilkendegivelse

Der kan inden ansøgningsrunden for 2018 iværksættes i august 2017, indsendes projektideer  til fonden, hvormed man som ansøger får mulighed for at få afprøvet sin projektide overfor fondens bestyrelse. Det skal bemærkes, at fondens strategi for 2018 endnu ikke er fastlagt - dette sker først i maj 2017. Der gøres endvidere opmærksom på, at det er helt frivilligt, om man vil indsende projektidé forud for indsendelse af ansøgning. Det giver ikke en fortrinsstilling ved behandling af ansøgninger, at der er indsendt projektidé til fonden. Der kan kun indsendes projektidéer for helt nye projekter. Fristen for indsendelse af projektide er den 12. april 2017.

Skema til projektide/interessetilkendegivelse kan hentes her.

Effektvurdering

Mælkeafgiftsfonden udvælger hvert år projekter til effektvurdering. I fondens årsberetning kan ses, hvilke projekter der er effektvurderet samt hvordan selve effektvurderingen er gennemført.

De projekter, der er udvalgt til effektvurdering, skal udfylde et særligt skema, som kan hentes her