Privatlivspolitik for Mælkeafgiftsfonden

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Mælkeafgiftsfonden ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Mælkeafgiftsfonden
CVR-nr. 35 07 27 56
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
E-mail: MAELKEAFGIFTSFONDEN@MAELKEAFGIFTSFONDEN.DK
Telefon: +45 2072 5395

2. Brug af personoplysninger

Tilskud til projekter

Mælkeafgiftsfonden yder støtte til projekter i henhold til hjemmel i Landbrugsstøtteloven med det formål at styrke mejeribrugets og kvægbrugets udviklingsmuligheder samt mejeriindustriens konkurrenceevne. Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med modtagelse og behandling af ansøgninger om støtte til projekter, og i forbindelse med den løbende behandling og afslutning af projekterne. Dertil udsender vi i særlige tilfælde informationsmateriale pr. mail på baggrund af indsamlede kontaktoplysninger. Vores formål og ydelser er nærmere beskrevet på vores hjemmeside www.mælkeafgiftsfonden.dk.

Dokumentation om projekter

Med henblik på at kunne dokumentere fondens aktiviteter gemmer vi oplysninger om projekter, herunder personoplysninger, i henhold til lovgivningens krav herom.

Offentliggørelse på hjemmesiden

Navn og kontaktoplysninger på tilskudsmodtagere eller projektledere offentliggøres på internettet med henblik på at skabe åbenhed om fondens bevillinger.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger til de nævnte formål, når disse oplysninger fremgår af ansøgning eller andet materiale sendt til fonden:

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler for- og efternavne, emailadresser, postadresser, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som sendes til os. Ved fremsendelse af ansøgning til fonden skal ansøger være indforstået med, at det er ansøgers ansvar at sikre, at der er det fornødne retsgrundlag til videregivelse til fonden af eventuelle personoplysninger i form af eksempelvis oplysninger om ansatte eller eksterne samarbejdspartnere, og at disse er orienteret om denne videregivelse, herunder at fonden er forpligtet af offentligretlige regler om aktindsigt. Fonden behandler disse data som selvstændig dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Information om fondens privatlivspolitik kan findes på fondens hjemmeside.

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

  1. Direkte fra dig
  2. Landbrugsstyrelsen
  3. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
  4. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

5. Behandlingsgrundlag

Fonden er en særlig forvaltningsmyndighed, og opkræver derfor afgifter og uddeler støtte i henhold til lovgivningen om fondens virke. Det vil navnlig sige

   • Landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om produktionsafgifter.
   • Øvrige offentligretlige regler som forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondatalovgivningen.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger kan blive videregivet til advokat, revisor, eksterne eksperter i forbindelse med ekspertvurdering eller effektevaluering, samt til landbrugsstyrelsen og rigsrevisionen. Fonden er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedslovens regler om aktindsigt. Ansøgningerne og de deri indeholdte personoplysninger bliver derfor alene behandlet fortroligt inden for rammerne af gældende lovgivning om offentlighed i forvaltningen.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

   • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
   • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
   • Retten til sletning og begrænsning af personoplysninger kan begrænses af lovgivningens krav til arkivering af data og dokumentation samt øvrige, offentligretlige regler.
   • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
   • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til MAELKEAFGIFTSFONDEN@MAELKEAFGIFTSFONDEN.DK Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Databeskyttelsesrådgiver

I henhold til persondataforordningens regler herom har fonden udpeget en databeskyttelsesrådgiver:

Denne er:

Chefkonsulent Herluf Dose Christensen, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N

Registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder i henhold til persondataforordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren er underlagt tavshedspligt eller fortrolighed vedrørende udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

9. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

 • Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
 • Almindelige personoplysninger: Vi indsamler data om brugen af fondens hjemmeside.

Ingen personoplysninger videregives eller sælges til tredjepart.

 

Sidst opdateret: 17. maj 2023