13. maj 2024

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud kan indsendes én gang året og fondens bevillinger er etårige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år ad gangen. Fondens kan i særlige tilfælde fastsætte ekstraordinære ansøgningsrunder, hvis fonden har midler i overskud fra foregående års budget. Eventuelle ekstra ansøgningsrunder vil også blive offentliggjort på denne side.

Fonden har udarbejdet en vejledning om tilskud, som kan tilgås her: Vejledning om tilskud

Fondens strategi for 2022-2025 for bevilling af ansøgninger kan tilgås her: Mælkeafgiftsfondens strategi 2022-2025

Se tidligere ansøgningsrunder her »»

Ansøgningsmateriale for tilskud i 2025  

Ansøgningsrunden for tilskud i 2025 gennemføres med ansøgningsfrist mandag den 12. august 2024 kl. 00:00. 

Det vil sige, at ansøgninger modtaget tirsdag den 13. august er kommet for sent og bliver afvist. 

Tilskud kan ydes til de hovedindsatsområder, der fremgår af fondens strategi for 2022-2025. Der forventes at være en beløbsramme på ca. 76-78 mio. kr. i ansøgningsrunden 2025. 

Ansøgningsskemaet for 2025 består af 3 dele:

Følgende dokumenter vedlægges i mailen: Del 1 i Word, Del 2 i Word og Del 3 i Excel.
Derudover skal ansøgningen fremsendes i PDF-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet i ét dokument.
Ansøgning indsendes til: maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk 

Projektændringer

Som udgangspunkt er man som ansøger forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen, hvis tilskuddet skal udbetales. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig. Det skal dog bemærkes, at hvis man søger om ændringer i projektindhold, så kan disse kun godkendes, hvis de kan rummes inden for det oprindelige formål og hovedindhold i projektet, som fonden godkendte på bevillingstidspunktet.

Ansøgning om genbevilling af tilskud / overførsel af midler til næste år

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilget for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektomkostninger, der ligger i perioden 1. januar - 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører. Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, fx som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

Skemaer til brug for ansøgning om genbevilling / overførsel af midler for 2024-projekter kan downloades her:

Ansøgningen skal fremsendes i pdf-format, hvor skema 1 og 2 er samlet til ét dokument. Ansøgning skal fremsendes senest den 31. december i bevillingsåret og sendes pr. mail til: maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk

Ansøgning om ændring af aktiviteter

Hvis aktiviteter grundet uforudsete faglige eller praktiske omstændigheder må ændres, fx på grund af ny teknologi, uforudsete prøveresultater, markant ændrede markedsforhold eller andet, skal der indsendes ansøgning herom til fonden. Det samme gælder ved væsentlige ændringer vedrørende projektets finansiering, samlede budget, faglige ressourcer eller lignende forhold.

Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter og aktiviteter forudsat, at målet er uforandret.

Dette kan ske uden fondens godkendelse, så længe ændringerne udgør mindre end 20 pct. af projektets samlede budget. I forbindelse med regnskabsaflæggelse skal der redegøres for disse ændringer.
Ansøgninger om ændringer skal ske, så snart behovet er konstateret og senest den 31. december i bevillingsåret. Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse.

Skemaer til brug for ansøgning om ændring af aktiviteter for 2024-projekter kan downloades her:

Ansøgningen skal fremsendes i pdf-format, hvor skema 1 og 2 er samlet til ét dokument. Ansøgning skal fremsendes senest den 31. december i bevillingsåret og sendes pr. mail til: maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk

Rateudbetaling af tilskud

Såfremt tilskudsmodtager ønsker udbetalt rate i bevillingsåret, skal der indsendes ledelseserklæring vedrørende afholdte udgifter i 1. halvår af bevillingsåret. Ledelseserklæringen og opgørelsen af de afholdte udgifter skal indsendes senest 1. september i bevillingsåret.

Ledelseserklæring

Hvad kan fonden støtte?

Fonden kan yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

Nyttevirkningen af projekterne skal komme mælkeproducenterne bredt til gavn. Det betyder bl.a., at:

  • Alle forskningsresultater skal lægges åbent frem til fri afbenyttelse
  • Markedsføringsaktiviteter skal komme alle eller en betydelig del af mælkeproducenterne til gavn
  • Rådgivningstilbud skal være tilgængelige for alle relevante producenter.

Der kan kun ydes tilskud svarende til nødvendige, konkrete og dokumenterede udgifter, som er forbundet med projektet og til kostpriser, dvs. at der ikke må generes overskud eller profit fra projekterne. Derfor er ansøgerne blandt andet forpligtet til at levere et detaljeret budget sammen med ansøgningen, og til at levere et tilskudsregnskab efter projektets afslutning.

Hvem kan modtage tilskud?

Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder.

Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn.

Fonden yder ikke drifts- eller virksomhedsstøtte, og derfor er det sjældent relevant for private virksomheder at søge midler til fx udvikling eller markedsføring af et kommercielt produkt.

Hvor kommer midlerne fra?

Hver gang mælkeproducenter leverer mælk til mejeriet, opkræver fonden en produktionsafgift på 1,15 øre pr. kg indvejet mælk. Beløbets størrelse fastsættes af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra fondens bestyrelse. Fonden modtager desuden hvert år efter ansøgning et tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. De samlede indtægter anvendes hvert år til støtte for de projekter, som fondens bestyrelse giver tilskud, idet fonden ikke må opsamle midler fra år til år.