Tilskud fra fonden

Ansøgning om tilskud i 2019

Ansøgningsrunden er afsluttet. Ny ansøgningsrunde for 2020 åbnes til august 2019

Ansøgningsmateriale for 2019 se nedenfor:

  

Afrapportering vedrørende 2017-tilskud

Alle Mælkeafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet.
Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2017 kan downloades her:

Tilskudsregnskab 2017
Projektøkonomiskema
Vejledning om tilskud

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 9. marts 2018.

Effektvurdering

Projektets resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet.
Skabelon for effektvurderingsskema 2017 kan downloades her:

Effektvurdering 2017

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 9. marts 2018.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan downloades her:

Revisionsvejledning

 

Fondens strategi

Strategi

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse har fastlagt formål og strategi for tilskud til projekter i 2018-2021.

Strategien indeholder målsætninger, hovedindsatsområder og temaer/emner for ansøgninger samt vejledende budgetrammer. Af strategien fremgår endvidere tildelingskriterier for ansøgninger. Strategien kan hentes her: Strategi 2018-2021

Projektide/interessetilkendegivelse

Fonden har med virkning fra ansøgningsrunden for 2020 afskaffet muligheden for indsendelse af projektide/interessetilkendegivelse. Ansøgere kan i stedet for hente information om ansøgningsmuligheder i fondens strategi - se oven for.

Effektvurderinger og effektmål

Mælkeafgiftsfonden udvælger hvert år projekter til særlig effektvurdering. I fondens årsberetning kan ses, hvilke projekter der er effektvurderet samt hvordan selve effektvurderingen er gennemført.

Alle modtagere af tilskud fra fonden skal udfylde et effektvurderingsskema - se under afrapportering vedrørende 2017-tilskud på denne side

Mælkeafgiftsfonden har vedtaget effektmål for strategiperioden 2018-2021. Se disse her