Tilskud fra fonden

Ansøgning om tilskud i 2020

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 14. juni 2019 kl. 12.

Ansøgningsmateriale for 2020:

Fondens strategi for uddeling af midler fremgår af bjælken til højre.

Ansøgningsskemaet for 2020 består af 3 dele:
Del 1: Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (Word)
Del 2: Projektbeskrivelsen (Word)
Del 3: Projektøkonomien (Excel)

Indsendelse af ansøgning:
Projektansøgningen skal sendes pr. mail til kul@lf.dk
Skriv venligst ansøgers navn og projektets titel i mailens emnefelt, fx KU - Effektiv kontrol af mastitis.

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtig, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: Del 1 i Word, Del 2 i Word og Del 3 i Excel.

Derudover skal ansøgningen fremsendes i PDF-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet i ét dokument.

Ansøgninger vil blive behandlet på fondens møde den 12. - 13. september 2019.

 

Afrapportering vedrørende 2018-tilskud

Alle Mælkeafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet.
Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2018 kan downloades her:

Tilskudsregnskab 2018
Projektøkonomiskema
Vejledning om tilskud

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 8. marts 2019.

Effektvurdering

Projektets resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet. Bemærk der er to skemaer - ét til forsknings- og rådgivningsprojekter og ét til afsætningsfremmeprojekter.
Skabeloner for effektvurderingsskema 2018 kan downloades her:

Effektvurderingsskema 2018 - forskning og rådgivning
Effektvurderingsskema 2018 - afsætningsfremme

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til kul@lf.dk senest den 8. marts 2019. skemaet skal sendes både som Word og PDF-fil.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan downloades her:

Revisionsvejledning

 

Fondens strategi

Strategi

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse har fastlagt formål og strategi for tilskud til projekter i 2018-2021.

Strategien indeholder målsætninger, hovedindsatsområder og temaer/emner for ansøgninger samt vejledende budgetrammer. Af strategien fremgår endvidere tildelingskriterier for ansøgninger. Strategien kan hentes her: Strategi 2018-2021

Projektide/interessetilkendegivelse

Fonden har med virkning fra ansøgningsrunden for 2020 afskaffet muligheden for indsendelse af projektide/interessetilkendegivelse. Ansøgere kan i stedet for hente information om ansøgningsmuligheder i fondens strategi - se oven for.

Effektvurderinger og effektmål

Mælkeafgiftsfonden udvælger hvert år projekter til særlig effektvurdering. I fondens årsberetning kan ses, hvilke projekter der er effektvurderet samt hvordan selve effektvurderingen er gennemført.

Alle modtagere af tilskud fra fonden skal udfylde et effektvurderingsskema. Fonden har på baggrund af de indsendte effektvurderingsskemaer udarbejdet en samlet effektvurderingsrapport:
Effektvurderingsrapport 2017

Mælkeafgiftsfonden har vedtaget effektmål for strategiperioden 2018-2021. Se disse her